Ansök om plats hos oss på Kideus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från och med 1 juni 2023 kommer vi på Kideus att själva hantera vårt kösystem.

Ansökan skickas därefter in till oss via detta formulär.

Vi kommer kontakta er så fort vi mottagit ansökan.


Har ni några frågor kan ni kontakta Carola på telefon: 070-2855023

Ansökan och placering


Vårdnadshavare som har behov av plats i förskola ska göra en ansökan. I ansökan ska inskolningstid beräknas vid önskat startdatum. Det förutsätts att vårdnadshavare medverkar i inskolningen av sitt barn. Inskolning och avgift utgår från och med startdatum för placering.


Om ansökan avser placering för barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller barnets eget behov på grund av familjens situation i övrigt ska ansökan vara styrkt med intyg av till exempel psykolog, läkare eller annan myndighet.


Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna acceptera erbjudandet för tilldelning av plats. Vid växelvis boende ska båda vårdnadshavarna ha en plats, om båda har behov av barnomsorg. Om det är en enskild vårdnadshavare är det denne som accepterar erbjudandet för tilldelning av plats.


När vårdnadshavare tackar ja till ett erbjudande innebär det att vårdnadshavare även accepterar beslutade regler för placering i förskola.


Om vårdnadshavare inte svarar på platserbjudandet inom angiven tid och efter påminnelse tas ansökan bort.


Vårdnadshavare som tackat ja till en plats betalar för platsen 12 månader per år oavsett semester, lov, ledighet, sjukdom. Vid längre tids sjukdom hos barnet gäller särskilda regler enligt kap 15.5.


Vårdnadshavare ansvarar för att lämna schema för barnets vistelsetid och aktuella inkomstuppgifter i samband med att de accepterar erbjudandet.

Köhantering 


Om det inte finns plats för alla sökande ska urval göras enligt följande ordning:

  1. Barn som har placering på förskoleenhet som stänger.
  2. Barn med förtur enligt 8 kap. 7§ skollagen.
  3. Barn med syskonförtur innebär förtur till den förskola där syskon är placerat. Vid samma ködatum går äldre barn före yngre, sett till det placerade syskonets födelsedatum.
  4. Barn som bor i eller flyttar till upptagningsområdet placeras efter ködatum.
  5. Barn som bor i annat upptagningsområde placeras efter ködatum.


Med ködatum avses datum när ansökan har kommit in. Har ansökan kommit in tidigare än 4 månader före önskat datum för plats kommer ködatumet justeras.

Nytt ködatum blir då 4 månader före önskad placering.

Om det finns flera ansökningar med samma ködatum till samma förskola placeras barnen efter födelsedatum. Det betyder att äldst barn får platsen först.