När allt fler förskolor runt om i landet (samt Luleå) bygger ut och inför "storförskolor" med stora barngrupper och öppna landskap, så har vi på Kideus istället gjort ett aktivit val att hålla fast vid de små barngrupperna och fler "mindre" ytor.

På Kideus finns det 5 avdelningar, varav en avdelning med barn i åldrarna 5 år.

Vi jobbar alltid med små barngrupper och har 14 barn som mål på varje avdelning. 


Visst är det vackert och häftigt med stora öppna salar där alla kan röra sig fritt utan en fast punkt, men forskningen är enig om att detta tyvärr inte optimalt för många barn idag.

Barngruppens storlek, det vill säga antalet barn i gruppen, är också en väldigt känslig faktor för kvalitet.

 

  • Organisation i form av storarbetslag innebär flera riskfaktorer för barn.

  • Personaltätheten och barnantalet behöver vara anpassade så att det blir

    möjligt att göra gruppindelningar under dagen.

  • Många barn i gruppen försvårar för vuxna att kunna se, möta, samtala med och engagera sig i enskilda eller ett fåtal barn.

  • Många barn i gruppen försvårar för barnen att vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten.

  • Det finns ett samband mellan barns språkutveckling och antalet barn i gruppen.